POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

STATUT

Rozdział I – PRZEPISY OGÓLNE

§1

Polskie Towarzystwo Dysleksji zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne. Towarzystwo prowadzi różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej i diagnostyczno – terapeutycznej. Działa na rzecz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a w szczególności z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także wspiera ich rodziców i nauczycieli. Podejmuje również działania na rzecz osób dorosłych z dysleksją rozwojową.

§2

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.). Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§3

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest Gdańsk.

§4

Towarzystwo może tworzyć, jako terenowe jednostki organizacyjne, Oddziały Terenowe, które w trybie i na warunkach określonych w dalszej części statutu, mogą uzyskiwać osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zawierać umowy o pracę i umowy cywilno–prawne, także z członkami Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe.

 

Rozdział II – CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno – terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego.

§8

Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

1. upowszechnia wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz sposobów ich przezwyciężania,

2. prowadzi szkolenia dla profesjonalistów, dając im uprawnienia do stosowania konkretnych metod terapeutycznych,

3. prowadzi działalność wydawniczą, publikując materiały informacyjne i dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli i terapeutów,

4. udziela pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy merytorycznej i prawno – organizacyjnej rodzicom, nauczycielom i osobom dorosłym z dysleksją,

5. inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo – wychowawczych

i opiekuńczych w zakresie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej,

6. tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie opieki nad osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

7. prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa,

8. zajmuje stanowisko i wyraża opinię w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno – terapeutycznej osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także

9. działając za pośrednictwem Oddziałów Terenowych promuje ideę samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,

10. współpracuje z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Towarzystwa,

11. utrzymuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

 

Rozdział III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§10

Członkiem zwyczajnym i honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego statutu.

§11

Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.

§12

Tytuł Członka Honorowego PTD może otrzymać osoba, będąca członkiem zwyczajnym lub spoza Polskiego Towarzystwa Dysleksji, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu.

§13

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie złożenia deklaracji członkowskiej,

jej akceptacji przez właściwy organ Towarzystwa oraz opłacenia składek.

2. Przyjęcie na członka wspierającego, jak i nadanie tytułu Członka Honorowego PTD, następuje

na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Oddziału, członków Towarzystwa

lub Zarządu Głównego. Członek taki nie ma obowiązku płacenia składek.

3. Tytuł Członka Honorowego PTD nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub własny.

§14

1. Członkostwo wygasa na skutek:

1.2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

1.3. niepłacenia składek przez okres 1 roku,

1.4. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa o wykluczeniu,

1.5. utraty praw publicznych,

1.6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.

2. Wygaśnięcie członkostwa następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Oddziału.

 

§15

Tytułu Członka Honorowego PTD pozbawia Zarząd Główny na wniosek Oddziału, członków Towarzystwa lub z własnej inicjatywy w przypadkach sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień statutu.

§16

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a ponadto mają prawo do:

1.1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Towarzystwa,

1.7. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

1.8. organizowania różnych form działalności statutowej Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający i honorowi spoza Polskiego Towarzystwa Dysleksji mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

3. Członkowie, którzy posiadają tytuł Członka Honorowego PTD mają ponadto prawo udziału

z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Towarzystwa.

§17

1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest postępowanie zgodne ze statutem, regulaminem i uchwałami władz Towarzystwa.

Rozdział IV – WŁADZE TOWARZYSTWA

§18

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1. Walny Zjazd Członków (Delegatów),

2. Zarząd Główny,

3. Główna Komisja Rewizyjna,

4. Główny Sąd Koleżeński.

§19

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

§20

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy uzupełniany jest spośród kandydatów w wyborach do władz, w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnianie składu nie może przekroczyć połowy liczebności poszczególnych organów.

4

2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego przed upływem kadencji, Zarząd Główny powierza obowiązki Przewodniczącego jednemu z Wiceprzewodniczących. Najbliższy Walny Zjazd Członków (Delegatów) dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego.

§21

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy członków decyduje głos przewodniczącego obrad.

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW (DELEGATÓW)

§22

1. Walny Zjazd Członków (lub Walny Zjazd Delegatów – w przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób) może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Delegaci na Walny Zjazd wybierani są przez Walne Zebrania Oddziałów na 4 lata. Liczba delegatów jest ustalana przez Zarząd Główny Towarzystwa proporcjonalnie do liczby

Członków Oddziałów.

3. Walny Zjazd Członków (Delegatów) jest zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata jako zjazd sprawozdawczo – wyborczy.

4. Walny Zjazd Członków (Delegatów) może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków (delegatów) w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§23

1. W Walnym Zjeździe Członków (Delegatów) biorą udział:

1.1. z głosem stanowiącym – członkowie lub delegaci wybrani przez Oddziały Towarzystwa,

1.2. z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

2. Delegaci wybierani są na okres całej kadencji na zasadach i w trybie ustalonym przez Zarząd Główny.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny powiadamia członków i Zarządy Oddziałów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Walny Zjazd Członków (Delegatów) jest władny do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności połowy członków (delegatów), w II terminie bez względu na liczbę członków (delegatów).

5. W przypadku braku quorum w I terminie, Zarząd Główny wyznaczy II termin nie wcześniej niż w godzinę po I terminie.

6. Zjazd Walny obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

§24

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków (Delegatów) należy:

1. ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,

2. rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4. wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków naczelnych władz Towarzystwa,

5. wybór i odwołanie Sądu Koleżeńskiego,

6. rozpatrywane wniosków zgłoszonych przez członków (delegatów) i władze naczelne,

7. uchwalenie statutu Towarzystwa i jego zmian,

8. uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

9. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

11. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Zarządu.

§25

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków (Delegatów) obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajny Walny Zjazd może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych uczestników.

§26

1. Walny Zjazd Członków (Delegatów) podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uczestników w sprawie uchwalenia nowego statutu lub jego częściowej zmiany, odwołania przed upływem kadencji naczelnych władz Towarzystwa.

2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zjazdu Członków (Delegatów) podjętej większością 3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

 

ZARZĄD GŁÓWNY

§27

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Przewodniczący Towarzystwa oraz 7 – 15 osób.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera:

- dwóch wiceprzewodniczących,

- sekretarza generalnego,

- skarbnika,

- członków.

2. Walny Zjazd Członków (Delegatów) ustala liczbę członków Zarządu Głównego na okres danej kadencji.

§28

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zjazdem Członków (Delegatów).

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

2.1. opracowanie strategii działania Towarzystwa i realizacja kierunków działalności Towarzystwa, wytyczonych przez Walny Zjazd Delegatów,

2.2. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, sprawowanie merytorycznej opieki nad działalnością Oddziałów, nadzorowanie ich funkcjonowania,

2.3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

2.4. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalenie regulaminu ich działalności,

2.5. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwo oraz wygaśnięcie członkostwa,

2.6. podejmowanie uchwał o nadaniu Oddziałom osobowości prawnej oraz pozbawienia tej osobowości,

2.7. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych,

2.8. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,

2.9. uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zjazdu,

2.10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie Tytułu Członka Honorowego Towarzystwa,

2.11. ustalenie zasad i trybu wyboru delegatów na Walny Zjazd,

2.12. składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi z działalności Zarządu Głównego,

2.13. zapewnienie administracyjno – organizacyjnych warunków działalności dla Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,

2.14. zawieszanie lub uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami Władz Towarzystwa,

2.15. zawieszenie w czynnościach Zarządów Oddziałów jeżeli ich działalność niezgodna jest z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz Towarzystwa. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Od decyzji Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. poprzedzającym – pkt. 15 służy prawo odwołania do Walnego Zjazdu Członków (Delegatów). Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu Głównego za jego posłannictwem.

Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.

4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 6, 9 i 15 zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.

§29

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§30

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 7 członków wybranych spośród uczestników Walnego Zjazdu Członków (Delegatów). Na pierwszych posiedzeniach wybierają oni ze swojego grona przewodniczącego i dwóch sekretarzy.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

3.1. nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Głównym Towarzystwa, ani być jego pracownikami,

3.2. nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Głównego,

3.3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§31

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działania Zarządu Głównego co najmniej raz do roku, całokształtu działalności statutowej i gospodarczo – finansowej Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i zgodnymi z obowiązującymi Towarzystwo przepisami,

12. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

13. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Członków (Delegatów),

14. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

15. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawozdawczych zleconych przez Walny Zjazd lub wnioskowanych przez Zarząd Główny,

16. ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

§32

1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontroli spraw.

2. Tryb i formy działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Członków (Delegatów).

§33

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§34

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 – 7 członków wybranych spośród uczestników Walnego Zjazdu Członków (Delegatów). Na pierwszych posiedzeniach wybierają oni ze swojego grona przewodniczącego i dwóch sekretarzy.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji we władzach naczelnych Towarzystwa.

§35

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należą:

1.1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych i władz oddziałów w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Towarzystwa,

1.2. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw pomiędzy członkami Towarzystwa oraz między członkami a władzami Towarzystwa powstałych na tle ich praw i obowiązków

wynikających z ich przynależności i działalności Towarzystwa,

1.3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między Zarządami Oddziałów,

1.4. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Członków (Delegatów).

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanych stron.

3. Tryb i formy działań Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd.

§36

1. Główny Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie statutu lub uchwał władz

Towarzystwa może orzec karę:

1.1. upomnienia,

1.2. nagany,

1.3. zawieszenia w prawach członkostwa na okres 1 – 3 lat,

1.4. wykluczenia z Towarzystwa.

2. Strony sporu powinny dobrowolnie zastosować się do orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§37

Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy prawo odwołania do Walnego Zjazdu Członków (Delegatów). Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.

§38

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu

Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rozdział V – TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§39

Na wniosek grupy 20 osób, deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami, Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

§40

1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności oraz osoby będącej przedstawicielem Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz Oddziału.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

2.1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok,

2.2. złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

2.3. stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze statutem, uchwałami władz Towarzystwa lub innymi przepisami np. nieuiszczanie składek członkowskich za okres minionego roku, niedostarczenie standardowego sprawozdania za okres minionej kadencji.

§41

1. Oddziały Terenowe mogą uzyskiwać osobowość prawną.

2. Oddział uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody wyrażonej w drodze uchwały przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału.

3. Warunkiem uzyskania zgody na ubieganie się o nadanie osobowości prawnej przez Oddział jest:

3.1. zrzeszenie przynajmniej 20 członków,

3.2. prowadzenie aktywnej działalności od co najmniej 1 roku,

3.3. samowystarczalność finansowa,

3.4. stwierdzenie w wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej Oddziału, iż dotychczasowa działalność merytoryczna, finansowa i organizacyjna Oddziału jest prawidłowa,

3.5. w uchwale o nadaniu Oddziałowi osobowości prawnej, Zarząd Główny może przekazać część swoich uprawnień Zarządowi Oddziału.

§42

1. Władzami Oddziału są:

1.1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

1.2. Zarząd Oddziału,

1.3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Okres kadencji Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 4 lata.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§43

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 4 lata i jest zebraniem sprawozdawczo – wyborczym.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału – Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/3 liczby członków.

§44

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1.1. z głosem stanowiącym – członkowie Oddziału,

1.2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału powiadamia członków Oddziału z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

3. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. W przypadku braku quorum w I terminie, Zarząd Oddziału wyznacza II termin, nie wcześniej jednak niż w godzinę po I terminie.

5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§45

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału na okres kadencji,

17. rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

18. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

19. wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków władz Oddziału,

20. wybór i odwoływanie delegatów na Walny Zjazd Członków (Delegatów),

21. podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału,

22. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§46

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

§47

1. Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Oddziału.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje większością

3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§48

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Przewodniczący Oddziału oraz 3 – 9 członków. Walne Zebranie Oddziału ustala liczbę członków Zarządu Oddziału na daną kadencję. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Zarząd Oddziału działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§49

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału, a także w zakresie zgodności działań

z obowiązującymi w Towarzystwie przepisami przed Zarządem Głównym.

2. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

2.1. realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działania Oddziału,

2.2. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,

2.3. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz władz Towarzystwa,

2.4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

2.5. kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o rozwiązanie Oddziału,

2.6. powoływanie komisji i zespołów pomocniczych, uchwalanie ich regulaminów i nadzorowanie ich działalności,

2.7. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.

KOMISJA REWIZYJNA

§50

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 6 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarzy.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału.

§51

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,

23. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

24. przedstawienie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,

25. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

26. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub wnioskowanych przez Zarząd Oddziału.

27. przeprowadzanie kontroli Oddziału, w sprawie spełnienia warunków niezbędnych do ubiegania się przez Oddział o uzyskanie osobowości prawnej,

§52

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

2. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

3.1. nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału, ani być jego pracownikami,

3.2. nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Oddziału,

3.3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

Rozdział VI – MAJĄTEK I FUNDUSZE

§53

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i finanse.

§54

1. Źródłem powstawania majątku Towarzystwa są:

1.1. składki członkowskie,

1.2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

1.3. dotacje i subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

1.4. darowizny, zapisy i spadki,

1.5. wpływy z działalności statutowej,

1.6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo, dochody z majątku Towarzystwa , dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia, wpłacane mogą być do kasy Towarzystwa lub na konto Towarzystwa lub jego jednostek terenowych i na tych kontach przechowywane.

4. Zabrania się:

3.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań tym majątkiem w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, zaś w linii  bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,

3.2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.3. wykorzystania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub jego pracownicy oraz osoby im bliskie.

§55

1. Roczna składka członkowska wynosi 30 zł. i corocznie może być korygowana przez Zarząd Główny Towarzystwa w oparciu o oficjalne wskaźniki inflacji.

2. Zarząd Główny do końca stycznia każdego roku ustala i podaje do wiadomości Zarządom Oddziałów wysokość składki członkowskiej na dany rok.

§56

1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowi członkowie wpłacają składki wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

3. W przypadku funkcjonowania Oddziałów 25% kwoty, jaka winna być zebrana od członków danego Oddziału, odprowadzana jest do końca I kwartału każdego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

§57

1. Zarząd Główny może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując za zgodą Walnego Zjazdu Członków (Delegatów), dodatkowe środki od Oddziałów na zasadach określonych w uchwale Walnego Zjazdu Członków (Delegatów).

2. Zarządy Oddziałów mogą tworzyć fundusze celowe ze środków będących w ich dyspozycji.

§58

1. W imieniu Zarządu Głównego dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisuje przewodniczący lub sekretarz generalny oraz skarbnik. Pozostałe dokumenty podpisują członkowie Zarządu Głównego zgodnie z podziałem kompetencji wynikających z regulaminu Zarządu Głównego.

2. W imieniu Zarządu Oddziału posiadającego osobowość prawną dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisuje przewodniczący oraz wiceprzewodniczący lub sekretarz Oddziału. Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący samodzielnie lub wiceprzewodniczący i sekretarz łącznie.

§59

1. Statut wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od wpisania go do rejestru przez właściwy sąd. W tym okresie wszystkie władze Towarzystwa winny dostosować zasady swojej pracy do postanowień niniejszego statutu.

2. Statut PTD wpisano do rejestru Stowarzyszeń pod nr 253, Gdańsk dnia 7 maja 1991r.

3. Nowy statut uchwalił V Walny Zjazd Delegatów PTD, Gdańsk dnia 26 czerwca 2004r.

 
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD